Strateegiaplaan

SISSEJUHATUS

Koostatud strateegiaplaani/arengukava eesmärgiks on ellu viia dokumendis esitatud tegevused, esitatud ajagraafikus, asutades tugeva platvormi äriühingu edaspidisele arengule, kindlustades äriühingu jätkusuutlikust ja tõstes selle kompetentsust. Mitmekülgsem ja arenev AS Eesti Kaardikeskus (edaspidi EKK), kes osutab teenuseid ka erasektorile ning naabririikidesse, suudab osutada veelgi kvaliteetsemaid riigile vajalikke teenuseid ja luua seda tehes omanikule lisaväärtust. Strateegilise saavutamisega seotud põhimõtted on mõeldud kuni aastani 2017.

ÄRIIDEE

  • Taust, tutvustus;

AS Eesti Kaardikeskus (edaspidi EKK) on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigi äriühing. EKK loodi riiklikult vajalike ja suuremahuliste geodeesia ja kartograafiliste tööde ning ruumilise informatsiooniga seotud tegevuste täitmiseks.

EKK asutati Eesti Maaparandusprojekti Tallinnas asunud struktuuriüksustest Eesti Vabariigi Valitsuse 12.03.1993. a määrusega nr 69, ärinimega Riigiettevõte Eesti Kaardikeskus.

Alates 1994. a. algusest tegutseb Eesti Kaardikeskus Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas.

Riigiettevõte reorganiseeriti aktsiaseltsiks Eesti Vabariigi Valitsuse 05.08.1997. a. korraldusega ning äriühing kanti äriregistrisse 7. novembril 1997. a.

EKK nimelised aktsiad, nimiväärtusega 10 eurot, koguarvuga 21 798 on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris. Aktsiakapitali suurus on 217 980 eurot. Aktsiate valitsejaks on Keskkonnaministeerium ning aktsionäride üldkoosoleku funktsioone täidab keskkonnaminister.

EKK algusaastatel arendati välja ja koostati 1:50 000 Eesti baaskaardi digitaalne andmebaas, kus satelliitpildile lisati situatsioon (ehitised, teed, veed, maakate). Lisaks koostati ortofotokaarte ja teostati geodeetilisi töid aeropiltide triangulatsiooni tarbeks. Aerolennud telliti sisse välismaalt, reeglina Rootsist või Soomest. Valminud aeropilte ja tehtud triangulatsiooni kasutati hiljem Eesti põhikaardi M 1:10 000 stereokaardistuse tööde tegemisel.

Alates aastast 1997 hakati teostama Eesti põhikaardi M 1:10 000 töid digitaal-kaardistusmeetodil ning aastast 1999 hakati tootma riigikaitseks vajalike NATO standarditele vastavaid kaitseväekaarte ning nende juurde kuuluvat andmebaasi.

EKK oli esimene ettevõte Eesti Vabariigis, kes juba aastast 1997 hakkas juurutama kaasaegset digitaaltehnoloogiat fotogramm-meetrias. Esmalt osteti Ukrainast 2 stereofotogramm-meetria seadet, mis tänu rootslaste abile tehti digitaaljaamadeks, hiljem sai EKK lisaks veel kaks stereoseadet kingitusena Kanadast. Tänu uudse tehnoloogia arendamisele ja juurutamisele alustati esimesena Eestis stereofotogramm-meetrilisi töid Eesti põhikaardi M 1:10 000 koostamisel aastal 1997. Tööde tehnoloogiline skeem nägi ette esmalt tellitud ala kaardistamist stereotööjaamades, kus kaardistati aerofotode alusel üles alusmaterjal, millega mindi välitöödele ning kõige lõpuks viidi välitöö märkused stereos valminud töösse editeerimise tööjaamades. Selline töö teostamise meetod tagas kõige optimaalsema tulemuse hinna ja kvaliteedi suhtes.

Lisaks Eesti Põhikaart M 1:10 000 kaardistusele on EKK teostanud ka 1:20 000 paberkandjal Eesti põhikaardi toimetamist ja trükkimist. Peamiseks tellijaks on olnud Maa-amet. Aastatel 2003-2004 oli tellijaks ka Kaitsejõud, mille käigus kujundati täielikult ümber Eesti põhikaardi M 1:20 000 kujundus. Samuti võeti kasutusele senise SPOT ofset trüki (6 erivärvi värvilahutuse kihti, RGB) asemel kasutusele CMYK trükk, kusjuures kaks värvilahutuse kihti jäid SPOT trükile.

Koostatud on tihehoonestusalade aluskaardid M 1:2 000 (Tallinn, Tartu, Rakvere, Pärnu, Väike-Maarja ja Kiltsi). Kaardistuse esimese ringi tööd on täies mahus tehtud EKK poolt. Rakvere, Pärnu, Väike-Maarja ja Kiltsi pole rohkem tellinud. Tartu
M 1:2000 kaarti on ka uuendatud, mille teostas samuti EKK. Tallinn läks aastast 2008 üle nagu Maa-ametki andmebaasipõhisele kaardistusele ning sealt on EKK uuendanud Põhja-Tallinna, Kesklinna, Nõmme ja Lasnamäe asumid.

Aastatel 1997-2005 valmistas Eesti Kaardikeskus AS Maa-ameti tellimusel digitaalseid ortofotosid mõõtkavas 1:10 000 lahutusvõimega 0,75 või 0,8 m, mis katavad kogu Eesti ning mida kasutati Eesti põhikaardi tegemisel. Samuti valmistati ortofotosid ka mitmete Eesti asulate kohta mõõtkavas 1:2000 lahutusvõimega 0,16 m. Neid ortofotosid on kasutatud asulate vektorkaardistamise projektides.

Muudeks suuremateks töödeks on olnud veel:

– 1:50 000 ja 1:250 000 Eesti kaitseväe kaartide tootmine ja trükkimine,
– 1:500 000 Eesti lennukaardi tootmine ja trükkimine,
– Riigi kohanimeregistri arendamine ja volitatud töötlejaks olemine,
– Kogu Eesti territoorium on kaetud Eesti Kaardiga M 1:50 000, mille aluseks oli Kaitsejõudude poolt tellitud aluskaart M 1:50 000,
– NATURA 2000 kaardirakenduse arendamine ja koostamine,
– CORINE M 1:100 000 kaardi arendamine ja koostamine,
– Lennukaardi M 1:500 000 arendamine ja koostamine.

Väiksemateks töödeks on olnud M 1:50 000 baaskaardi alusel tehtud kaartide väljatrükid marutaudi tõrjeks, õhupalli lendude jaoks jne.

EKK on teinud ka geodeetilisi töid maareformi tarbeks, kuid turu kitsenemisega ja suurema osa maareformi tööde lõppemisega on nende tööde maht käesolevaks ajaks niivõrd vähenenud, et alles on jäänud peamiselt kartograafiliste tööde tarbeks tehtavad geodeetilised tööd ning vähesel määral ka katastri mõõdistamised ja üksikud kõrgrajatiste mõõdistustööd. Hetkel on EKK põhitegevusaladeks kartograafilised, sealhulgas fotogramm-meetrilised tööd ja teatavas mahus kartograafiliste tööde tarbeks vajaminevad geodeetilised tööd.

Kuna Lennundus ja Kaitsevägi on hakanud varasemalt EKK poolt tehtud töid ise tegema ja samas osa EKK funktsioone on siirdunud Maa-ametile, siis töödemaht, võrreldes algusaastatega, on oluliselt vähenenud. Seetõttu, osa spetsialiste on lahkunud endiste tellijate juurde tööle ja osa koondatud. Viimase 4 aasta jooksul ei ole töötajate arv enam oluliselt vähenenud.

Seni on EKK põhiliselt tegutsenud töö täitja rollis, kus tehtud töö, kuulub tellijale. Seega pole EKK eriti konkurentsvõimeline välja arendama iseseisvalt ja soodsalt uusi kaarditooteid, kuna need nõuavad aluskaardi materjal, mille sisseostmise litsentsitasud on kõrged.

  • ärivaldkond alates a. 2013

Aidata kaasa oma tegevusega keskkonnastrateegia eesmärkide saavutamist, osutades riiklikult vajalike geodeetilisi ja kartograafilisi teenuseid.
Innovaatiliste toodete väljaarendamine, ärimudeli rahvusvahelistamine ja koostöövõime tagavad äriühingule pideva kompetentsuse ja jätkusuutlikkuse.

  • toode/teenus (lühidalt);

Fotogramm-meetriste tellimustööde kvaliteetne teostamine, innovaatiliste kaardilahenduste arendus ja turustamine.

VISIOON JA MISSIOON

Visioon

Kõrget kvaliteeti ja kõrgel tasemel tegevust käsitlev visioon on pidevalt muutuvas maailmas suunanäitajaks ning peab olema loodud ja läbi tunnetatud organisatsioonis võimalikult paljude inimeste poolt. Kui meeskond on visiooniga kursis, on see võimsaks motivaatoriks.

EKK Visiooniks on olla Põhja-Euroopas tuntud, mitmekülgne ja innovaatiline kaardilahenduste ja aeropildistamise professionaalne meeskond, kes teostab kõrge kompetentsusega stereokaardistamist, GIS-kaardilahendusi ja töötleb erinevaid aeropildistamise andmeid valmis kaardilahendusteks või kõrgusmudeliteks – nii Eestis kui välismaa turgude jaoks.

Saavutada olukord, kus EKK’st saab, võrreldes tänase olukorraga, mitmekülgselt kompetentsem riigile vajalik struktuuriüksus, mis aitab kaasa Eesti keskkonnastrateegia eesmärkide saavutamisele.

Missioon

EKK missiooniks on olla arenev ja edukas organisatsioon Eesti kaardistusturul, kelle teenused oleksid kvaliteetsed. Olla mitmekülgne geodeetiliste ja kartograafiliste teenuste tootja, kelle kompetentsuse ja kasumlikkuse tagab innovaatiline tootearendus, rahvusvahelisus ja koostöövõime, pakkudes rahulolu nõudlikele klientidele Eestis ja välismaal.

EESMÄRGID

AS Eesti Kaardikeskus põhieesmärgiks on tagada fotogramm-meetriliste tööde järjepidevus ja äriühingu aastaringne töödega kindlustamine. Soovitav oleks saavutada olukord, kus riigi poolt tellitud kaardistustööd, mida riiklikud asutused või kohalikud omavalitsused ise ei suuda teha, tuleksid teostamisele EKK-sse. Sellega me looksime kindlama baasi uutele turgudele minekul ja ka edasistele investeeringute tegemisel, mida hetkel hädasti teha vaja oleks.

Selle saavutamisel tuleks lisaks pakutavatele teenustele riigistruktuuris laiendada oma turgu ning pakkuda uusi teenuseid eraettevõtjatele.

Eesmärkide kirjalik formuleerimine annab võimaluse aeg-ajalt eesmärkide süsteem üle vaadata ja vajadusel midagi muuta ning aitab viia eesmärgid kõikide töötajateni. Viimane aspekt on aga äärmiselt tähtis, sest eesmärke ei ole võimalik realiseerida kui töötajad neid ei aktsepteeri või isegi ei tea, milliseid eesmärke ettevõttes järgitakse.

Tegevusstrateegia juurutamine eesmärkide kaudu kogu meeskonna ühiseks jõuallikaks on üks Juhatuse olulisematest ülesannetest!

Kokkuvõtteks:

EKK eesmärgiks on saavutada kindel tellimusportfell tagamaks ettevõtte rahavoogude ja töömahtude stabiilsus. EKK poolt pakutavate teenuste ja tööde kõrge kvaliteet, lai nomenklatuur, aktiivne ja tulemuslik turundustegevus nii riigi- kui erasektoris, kodumaal ja välisturgudel.

TOOTED/TEENUSED

Kartograafia ja GIS teenused

Aluskaardiandmebaasid

Teostame tellimustööna suure täpsusega ja professionaalselt aluskaardi andmebaase. Vajadusel loome kaardi lähtealuse stereokaardistamise abil.

  • Tellimustööde kõrge kvaliteet ja kuluefektiivsus annab eeldusi olla edukas eksportturul
  • Tegevus aitab saavutada kindlama tellimusportfelli tagamaks töömahtude stabiilsust ja rakendab EKK töökollektiivi põhioskusi.

Fotogramm-meetrilised tööd

Kõrgusmudelite koostamine/korrigeerimine, triangulatsiooni tegemine ja 3D-mudelite teostamine ning UAV-aeropiltidest kaardi lähtealuse loomine.

  • Kiire ja professionaalne kaardi lähtealuste loomine toetab aluskaardi andmebaaside teostamist.
  • Tegevus võimaldab töökollektiivil arendada oma oskusi ja tõstab EKK kompetentsust.

GIS-lahenduste arendamine ja kaardiosa töötlemine

Geoinfosüsteeme arendame tihedas koostöös oma partneritega – ühendame innovaatiliselt veebikaardi rakendused ja andmebaasid. Töötleme rakenduse kaardiosa vastavalt kliendi erisoovidele.

Eriotstarbelised kaardid

EKK pakub kaarte, mida tuleb kohandada või luua algusest peale, silmas pidades kliendi erisoove. Koostame trüki-, veebi- ja digitaalkaarte. Kujundus, vormindus, ettevalmistus trüki jaoks ja trükitöö vahendamine – täisteenusena.

TOOTMINE/TEENINDAMINE

EKK kasutuses olev äripind on sobilikus suhtes tegevuse arengule veel lähiajal. Töökohtade võimekus ja tehnilised lahendused ning vahendid on konkurentsivõimelised.

Osalemine GIS-kaardilahenduste arendamises ja UAV-aeropildistamise teenuse osutamises keskkonnasõbraliku tehnoloogia abil, toetavad Eesti keskkonnastrateegia eesmärkide saavutamist.

KONKURENTS

Arvestades Eesti väikse turumahuga, on oluline, et suudame leida turgu välismaadelt. Sellega maandame uute ootamatult saabuvate konkurentide ilmumisega seotud äririske.

TURUNDUSKAVA

Üldiselt

Turunduse üks põhitõdesid väljendub selles, et kasumlikum on omada vähe rahulolevaid kliente kitsal turul kui palju rahulolematuid laialdasel turul.

Turunduskommunikatsiooni ehk turundusteabe levitamise all kasutame sihituid meetmeid, mille kaudu viime informatsiooni toote kohta tarbijani.

EKK turundus- ja arendusjuht vastutab EKK müügi ja turustamise eest ning teda toetavad selles EKK teine juhatuse liige ja peaspetsialistid.

PERSONAL JA JUHTIMINE

Nõukogu toetab oma kompetentsusega äriühingut finantsplaneerimisel, moodustab silla, mis toetab tihedat koostööd Maa-ameti ja EKK vahel ja aitab äriühingu teenustest teavitada riigisektorit.

Uuele vastvalitule Audiitorteenusele tuleb kinnitada Nõukogu ja Juhatuse poolt kontrollülesanded ja ootused osalemisest EKK arenguprotsessi jälgimisel. Silmas on peetud üksikuid nõuandeid ja raporte – mitte konsultatsioone.

Juhatus tagab operatiivse tegevuse ja klienditellimuste täitmise kõrge kvaliteedi ning uute ärisuundade käivitamise ja äriühingu konkureerimisvõime pidevast kasvust.