Firmast (Likvideerimisel)

Eesti Kaardikeskus AS (registrikood 10311675) (Likvideerimisel), juriidilise asukohaga: Mustamäe tee 33, 10616 TALLINN on 100 % -selt Eesti Vabariigile kuuluv äriühing, milline tegutseb Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas.

Eesti Kaardikeskus asutati Eesti Vabariigi Valitsuse 12.03.1993. a. määrusega nr 69 ärinimega Riigiettevõte Eesti Kaardikeskus Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse riikliku aktsiaseltsi Eesti Maaparandusprojekt Tallinnas asunud struktuuriüksuste ettevõtlusvormi muutmise tulemusena. RE Eesti Kaardikeskus registreeriti algselt Tallinna Linnavalitsuse Ettevõtluse osakonnas registreerimiskoodiga 01022009 kust 31.08.1993. a. väljastati äritegevuseks vajalik tunnistus.

Alates 1994. a. algusest tegutseb RE Eesti Kaardikeskus  (Likvideerimisel) Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas (alus: Eesti Vabariigi Valitsuse 17.02.1994. a. määrus nr 17).

Tulenevalt kehtestatud uutest õigusaktidest, ennekõike Äriseadustikust, kujundati RE Eesti Kaardikeskus, mille tulemusena vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 05.08.1997. a. korraldusele jätkas Eesti Kaardikeskus tegevust riigile kuuluva äriühinguna ärinimega Eesti Kaardikeskus AS. Eesti Kaardikeskus AS on registreeritud Tallinna Linnakohtu registriosakonnas 07.11.1997. a. registrikoodiga 10311675.

Eesti Kaardikeskus AS aktsiakapitali suuruseks on 217 980 eurot, nimeliste aktsiate arvuks on 21 798, millised on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumis 17.12.2001. a. registrikoodiga EE3100014473.

Eesti Kaardikeskus AS põhitegevusaladeks on kartograafilised, seal hulgas fotogramm-meetrilised tööd ja teatavas mahus kartograafiliste tööde tarbeks vajaminevad geodeetilised tööd. Eesti Kaardikeskus AS tehnilised vahendid võimaldavad tööde täitmist kaugseire meetodil ehk klientidele vajaliku geoinfo tootmist ja töötlemist aeropildistamise ning satelliitinformatsiooni baasil.

Suuremad tööd on:
-1:50 000 Eesti baaskaardi digitaalse andmebaasi tootmine ja arendamine,
-1:10 000 osalemine Eesti põhikaardi tootmises ja 1:20 000 paberkandjal Eesti põhikaardi toimetamisel ja trükkimisel,
-1:50 000 ja 1:250 000 Eesti kaitseväe kaartide tootmine ja trükkimine,
-1:500 000 Eesti lennukaardi tootmine ja trükkimine,
-Riigi kohanimeregistri arendamine ja volitatud töötlejaks olemine.

Viimastel aastatel on teostatud hankeid valdavalt riigi- ja kohaliku omavalitsusasutuste tellimisel, kusjuures kartograafiliste tööde maht aktsiaseltsis on olnud üle
500 000 euro.
Käeoleval ajal töötab Eesti Kaardikeskus AS 27 spetsialisti ja muud töötajat.
2011. aasta eelarveliseks töömahuks oli 513 000 euro.
2012. aasta eelarvemahuks on 538 000 euro.
Eesti Kaardikeskus AS-is on juurutatud ja toimib EVS-EN ISO 9001-2008 standardile vastav kvaliteedijuhtimise süsteem, milline on sertifitseerinud AS METROSERT poolt.
Aktsiaseltsi juhib neljaliikmeline nõukogu ja alates 2013. aastast kaheliikmeline juhatus.